Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 15 februari 2021

Motie Hoge Linie

Foto van de Hoge Linie @JA-Anzion-Dekkers

 

 

Inmiddels komen er meer bezwaren tegen het silhouet. Ook bij de raad. Wij hebben daarom de volgende motie ingediend voor de volgende raadsvergadering:

 

De raad van de gemeente Doesburg in vergadering bijeen d.d. 25 februari 2021,

Constaterende dat:

– het college, onder nadere praktische voorwaarden, maar overigens zonder principieel voorbehoud een bedrag van €50.000,- heeft toegezegd en gereserveerd ten behoeve van het oprichten op de Hoge Linie van een stalen geraamte, in de wandeling een silhouet genaamd, met een totaalkostenplaatje van €75.000,-, dat moet herinneren aan een voormalig wachtershuisje aldaar, met als motivering dat dit een bijdrage levert aan het toerisme,
– dit tot de nodige verbazing en verwondering heeft geleid.

Overwegende dat:

– zowel de natuur- als de cultuurhistorische waarden van de Hoge en de Lage Linie op zichzelf alle aandacht en zorg verdienen;
– in dat kader het plaatsen van een stalen geraamte op de Hoge Linie ten koste van de natuurwaarden onnodig en niet passend is;
– het zeker niet past om hiervoor in deze Coronatijd, die voor zoveel mensen ernstige financiële problemen met zich meebrengt, €50.000,- aan gemeenschapsgeld te spenderen;
– de effecten van deze crisis voor menigeen blijvend zullen zijn, ook als de pandemie zelf bedwongen is en iedereen weer normaal naar buiten kan;
– nu duidelijkheid nodig is en zonder meer moet worden afgezien van dit initiatief;
– hierover overleg nodig is met de initiatiefnemers, nu het college al een toezegging heeft gedaan;
-verwacht mag worden dat de stichting de redelijkheid van de huidige bezwaren zal inzien.

Draagt het college op:

1. In overleg te treden met de stichting om af te zien van het initiatief om een silhouet te plaatsen op de Hoge Linie.
2. Het nu gereserveerde bedrag van €50.000,- gereserveerd te houden, zodat de raad over de bestemming hiervan bij de nieuwe begroting een afgewogen besluit kan nemen.

En gaat over tot de orde van de dag

Namens de fractie van D66
Henk Westra

[bron foto: eigen foto J.A. Anzion-Dekkers]