Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Algemene beschouwingen over Kadernota 2018

D66 DoesburgDoesburg Hanzestad

Doesburg

 

 

 

 

KADERNOTA 2018

De Kadernota is een beknopte en een efficiënte opsomming van uitgangspunten en beleidsvoorstellen geworden. Dank aan het College en de ambtenaren voor deze inspanning.
De Kadernota geeft een belangrijk moment in de jaarcyclus: waar staan we en waar willen we naartoe. Hét moment om Doesburgers mee te nemen in de realiteit van moeizame cijfers, keuzes en te inspireren met nieuwe voorstellen.
Veel echt nieuws komen we in de Kadernota niet tegen, want diverse onderwerpen uit de nota hebben we al in commissieverband bediscussieerd en er al deelbesluiten over genomen in de Raad.
Op de reconstructie Zomerweg, Eekstraat en Nieuwe Eekstraat wachten we al jaren en we zijn blij dat dit nu eindelijk gaat worden gerealiseerd. Continuering monumentenbeleid is ook niet echt nieuw, maar wel belangrijk.

We kunnen constateren dat het wel goed gaat in Doesburg; de financiën zijn op orde. Goed nieuws is dat we een groot positief resultaat hebben behaald op de jaarrekening 2016. Dat geeft ons de ruimte om een aantal kleinere en grotere zaken te realiseren in het belang van de inwoners van Doesburg. Daartoe zijn de nodige amendementen ingediend, waarvan D66 mede-indiener is of die wij kunnen steunen.
Zo vinden wij het belangrijk dat de nodig geachte verhoging van de OZB-heffing in de afgelopen jaren, die significant hoger lag dan de inflatiecorrectie zou rechtvaardigen, komend jaar kan worden gecompenseerd aan de OZB-betalers. 

Hoewel D66 altijd met het nodige optimisme vooruit kijkt, wil ik toch eerst enkele zorgpunten benoemen, waarna ik zal stilstaan bij een aantal positieve ontwikkelingen. 

Zorgpunten 

 1. Onderwijs, een stokpaardje van D66. Maar onderwijs is dan ook erg belangrijk: het legt de essentiële basis voor de verdere ontwikkeling van een kind. D66 vindt het belangrijk dat kinderen zich breed ontwikkelen. We willen aandacht voor cultuur, techniek, gezondheid en natuur & milieu.
  En juist op de natuur- en milieu-educatie wil het college bezuinigen. Dankzij het positief saldo van de jaarrekening 2016 kunnen we de natuur- en milieu-educatie voor de komende 3 jaar veilig stellen. Het ziet ernaar uit dat het voorgestelde amendement op een meerderheid in de Raad kan rekenen.Het extra geld dat nu wordt gereserveerd voor de kosten die nodig zijn voor IKC Anne Frank (o.a. door overschrijding bij de realisatie van IKC De Wetelaar): wij vertrouwen erop dat deze gelden goed en verantwoord zullen worden besteed. Hou de Raad op de hoogte over de voortgang!
 1. Verontrustend is het hoge aantal inwoners in de bijstand, iets waar Doesburg al veel te lang mee worstelt. En hoewel er een harde kern is die moeilijk bemiddelbaar is, moet er toch voor de meesten wel meer gedaan kunnen worden om ze weer perspectief te geven. We hebben het al eerder gezegd: een sollicitatietraining lost dit probleem niet op. Er zal naar meer effectieve middelen moeten worden gezocht. Het zou goed zijn om nader te kijken naar andere gemeenten die het beter lukt om mensen aan het werk te helpen en geld uit te trekken voor meer effectief beleid. 
 1. Een ander punt dat ons zeer verontrust is het hoge ziekteverzuim bij de gemeente: liefst 6,5%, waarvan 3,5% langdurig zieken. Daar wordt nu extra geld voor gevraagd, want er dient te worden voorzien in (tijdelijke) vervanging van ziek personeel om de kwaliteit van de bedrijfsvoering en de dienstverlening te borgen. Dat begrijpen wij. Vraag blijft natuurlijk waarom het huidige beschikbare budget zo onrealistisch laag is en dus volstrekt ontoereikend.
  Vreemd genoeg wordt het extra gevraagde geld incidenteel en niet structureel gevraagd alsof het probleem in 2019 opgelost zal zijn. Was het maar waar! Dit hardnekkig hoge ziekteverzuim: wat denkt het college hier aan te kunnen doen?
 1. Het besparen op uitgaven als subsidie aan verenigingen en andere maatschappelijke organisaties door de inflatiecorrectie niet toe te passen, vindt D66 kwalijk. Het is (tegen de zin van D66 in) zo vastgesteld in de Raad voor een periode van drie jaar. Daarna moet wat ons betreft de inflatiecorrectie weer worden toegepast, want de kosten van de subsidie-ontvangers worden echt niet lager en ze krijgen het steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen. Verloedering ligt op de loer.
  We moeten de belangrijke rol die deze verenigingen en organisaties maatschappelijk vervullen niet onderschatten. Het gaat om vrijwilligersorganisaties, armoedebestrijding, mantelzorg, sport, activiteiten voor kinderen ook uit economisch en sociaal zwakke gezinnen, taalmaatjes, voorlezen…. Noem maar op. We mogen trots zijn op al die vrijwilligers, maar we moeten ze het werken niet onmogelijk gaan maken.
 1. Onkruidbestrijding: dat is ver onder de maat. De Stadspartij dient daartoe een amendement in dat wij van harte zullen ondersteunen.

Positieve ontwikkelingen

D66 blijft zich sterk maken voor onze lokale economie. Daarom steunen wij de plannen op het terrein van de vrijetijdseconomie. De revitalisering van de binnenstad draagt naar verwachting bij aan een toename van het aantal winkelende bezoekers. Evenals de opknapbeurt van de Kloostertuin, het parkeerterrein achter Albert Heijn en de Coop. De uitwerking van de nieuwe plannen voor de Turfhaven zien wij met gespannen verwachtingen tegemoet. We hopen van harte dat het dit keer echt gaat lukken!
Deze projecten uit de Meerjarige Investeringsagenda doen wij om onze ondernemers in de stad te ondersteunen, om de lokale economie te versterken. D66 blijft de uitvoering van die projecten kritisch volgen. De overlast voor de middenstand moet tot een minimum beperkt blijven. Dat mag wat D66 betreft ook wat kosten. In dezelfde lijn steunen wij de versterkte aandacht voor promotie van onze stad. Een miljoen bezoekers per jaar is een goed streven, maar het dient tegelijkertijd geflankeerd te worden met zorgvuldig beleid, want we moeten ervoor zorgen dat de Doesburgers zich wel thuis blijven voelen in hun stad en dat zij hier met plezier wonen en werken.

Duurzaamheid (als horizontaal thema) mag wat D66 betreft wel wat meer aandacht krijgen, waarbij niet alleen gedacht moet worden aan zonnepanelen (die in de historische binnenstad maar mondjesmaat mogelijk zijn), maar o.a. ook aan isolatie van monumenten en bouwen van energieneutrale woningen. En een Groene Long in de binnenstad bij de Commanderije maakt Doesburg aantrekkelijker om te wonen en te leven. Maar ook voor toeristen. Het mes snijdt aan twee kanten. D66 vraagt zich af welke vooruitgang hiermee wordt geboekt.

Wij stemmen ook van harte in met het onderzoek naar de mogelijke uitbreiding van Rotra en Ubbink. Dat is goed voor de werkgelegenheid, niet alleen voor Doesburgers, maar ook daarbuiten. Doesburg laat daarmee zien dat het als kleine stad voor de regio van betekenis kan en wil zijn. Ook dit project zullen wij kritisch volgen. De plannen moeten landschappelijk inpasbaar zijn, ecologisch verantwoord en een meerwaarde opleveren qua duurzaamheid. De naam “Ecopark” moet wel worden waargemaakt!

Kijkend naar de toekomst (en in het bijzonder de Gemeenteraads-verkiezingen in maart 2018) hebben D66, CDA, PvdA en VVD een amendement ingediend om geld vrij te maken waardoor jongeren meer betrokken kunnen worden bij de lokale politiek. Dat is broodnodig! Het zou goed zijn als dit amendement Raadsbreed zou worden gesteund.

Na het (verlate) reces gaan we graag weer snel aan de slag om te zoeken naar verdere uitdagingen voor Doesburg, waarbij we vooral kijken hoe we kunnen investeren in ontwikkelingen die Doesberg tot een nog mooiere plaats maken om te wonen en te werken, èn om te bezoeken.

Tenslotte wil ik wederom afsluiten met te zeggen dat D66 blij is met de manier waarop het College probeert de Raad zoveel mogelijk te betrekken bij de uitvoering van het beleid en open communiceert (al gaat het een enkele keer ook mis). Uiteindelijk gaat het erom dat het uitgevoerde beleid breed wordt gedragen in het belang van Doesburg en zijn inwoners.

Gepubliceerd op 20-07-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018