Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 18 maart 2019

Standpunt D66 Doesburg over SCBD

Waar gaat het over?
In 2015 heeft de raad van Doesburg besloten tot het heffen van reclamebelasting en het aangaan van een zogenaamde publiek-private samenwerking in de vorm van de Stichting Centrumbelang Doesburg (SCBD). Daarin werken (culturele) ondernemers, gemeente en vrijwilligers samen aan een aantrekkelijke binnenstad. De afspraak was om dit na vier jaar te evalueren.

Hoe verder?
Het college heeft de mening van de direct betrokkenen gepeild en die evaluatie laat zien dat college en ondernemers de reclamebelasting en de samenwerking positief waarderen. Ook D66 Doesburg is er een warm voorstander van. Samen sta je sterk, met de reclamebelasting voorkom je freeriders en heb je meer financiële slagkracht.

Verbetering is nodig
We kunnen niet op precies dezelfde voet verder.

Uit de evaluatie komen tal van punten naar voren die extra aandacht vragen. Zo is bijvoorbeeld  de Stichting Doesburgs Goed niet langer een deelnemer. Moet dan niet de uitwerkingsovereenkomst waarin deze partij staat vermeld worden aangepast? Waarom is de VVV geen deelnemer? In de praktijk blijkt het takenpakket van de SCBD een heel andere focus te hebben gehad. Dat vraagt om een grondige doordenking. Waar dienen we onze aandacht op te richten en waar niet? Welke activiteiten leveren  het meeste economische rendement op? De gemeente is adviserend lid. Hoe proactief en ondersteunend dient zij daarin te zijn? Speciale aandacht verdient ook de functie van stadscoördinator. Die is destijds nieuw geïntroduceerd, aangezien niet alles door vrijwilligers kan worden gedaan. Volgens het evaluatierapport is men nog steeds zoekende naar een goede rolinvulling. Dat geeft te denken over nut en noodzaak. Om maar enkele punten te noemen. Ook moet opnieuw worden nagedacht over monitoring en evaluatie.

Een hernieuwd samenwerkingskader en meerjarenprogramma

Wat nodig is, is dat het college in samenspraak met het bestuur van de SCBD het bestaande samenwerkingskader onder de loep neemt, compleet met een nieuw meerjarenprogramma. En het college moet dat in een goed onderbouwd degelijk voorstel aan de raad voorleggen.
Dat heeft enige tijd nodig. Voor de komende kadernota lukt dat niet meer, voor de daaropvolgende wel.

En voor nu
In de tussentijd vraagt verstandig en betrouwbaar bestuur dat de bestaande situatie kan worden voortgezet en dat alle betrokkenen, inclusief de vrijwilligers niet in de kou komen te staan. Dat betekent ook dat de 25.000 euro die de gemeente de afgelopen vier jaar altijd heeft toegekend ook nu weer beschikbaar wordt gesteld. Voor dit jaar moet dat eenmalig, uit de reserve. Voor 2020 moeten we dat in de kadernota opnemen en in beginsel  honoreren, tenzij er dan allerlei nieuwe ontwikkelingen blijken te zijn die dit onwenselijk maken.

Standpunt D66
D66 Doesburg zal zich inzetten voor deze verdere verbeterde samenwerking met de SCBD.