Steun ons en help Nederland vooruit

Aandachtspunten 2014-2018

Onze aandachtspunten voor 2014-2018 zijn:

– Het Doesburgs Economisch beleidsplan, zoals dat door onze D66-wethouder is ingediend (2013) en door de raad is vastgesteld dient uitgevoerd te worden, waarbij vanzelfsprekend onderdelen aangepast kunnen worden op basis van nieuwe inzichten en landelijke ontwikkelingen.

– D66 ziet erop toe dat de agrarische ondernemers in Doesburg kunnen rekenen op ondersteuning bij hun uitbreidingplannen. Daarbij wordt desgevraagd geadviseerd over inpassing van de plannen in het landschap.

– D66 vindt het van belang dat het gemeentebestuur ontwikkelingen in de stad niet frustreert met bureaucratische processen en overbodige regelgeving. Aanvragen van bedrijven en projecten dienen voortvarend in hun realisatie te worden ondersteund. De komende jaren gaat het bijvoorbeeld om de ontwikkelingen van de Turfhaven, het inhoud geven aan de bestemming van het Arsenaal, de renovatie van de Commanderije en het ontwikkelen van de nieuwe containerhaven bij de Koninklijke Rotra. De huidige plannen om de Hoge Linies meer te betrekken bij de toeristische hoogtepunten van de stad en tegelijkertijd de natuurwaarde te verbeteren en te beschermen juichen we van harte toe. Daarnaast werken we mee om typisch Doesburgse instellingen als het Gildehof en de Mosterdfabriek te behouden.

– Bij het gunnen van opdrachten aan derden moet aandacht zijn voor de werkgelegenheid van Doesburgers. In aanbestedingen en opdrachten moet sprake zijn van de zogenaamde ‘social return’. Een belangrijk aandeel in de werkgelegenheid zal moeten komen van bedrijven buiten de gemeente, vooral van de zogenoemde ‘A12 zone’. D66 vindt dat de gemeente prioriteit moet geven aan deze samenwerking door extra inzet van de bedrijfscontactfunctionaris.

– Hoewel de gemeente geen eigenaar is van de winkelpanden in de binnenstad, kan het gemeentebestuur wel bijdragen aan oplossingen om leegstand tegen te gaan. In de afgelopen periode, waarin D66 deel uitmaakte van het college van burgemeester en wethouders, hebben we er met elkaar voor gezorgd dat de eigenaren van de leegstaande winkelpanden meewerkten aan creatieve oplossingen om de stad een actief aanzien te geven. Door de inzet van kunstenaars en actieve ondernemers blijft de binnenstad er aantrekkelijk uitzien. D66 wil de actieve betrokkenheid van inwoners en organisaties aanmoedigen: meedoen betekent meebeslissen!

– D66 heeft extra aandacht om de bestaande bedrijventerreinen optimaal benut te houden. Op dit moment is er enige leegstand. Door verbetering van de aansluiting over water (containerhaven) en het ijveren voor een blijvende verbinding met de A12 bij Zevenaar, kunnen we aantrekkelijk zijn als vestigingsplaats. D66 vindt dat door deregulering en korte aanvraagperiodes onze regionale positie kan worden versterkt.

– Op het gebied van toerisme zijn de historische binnenstad, de ateliers en kunstwinkeltjes al goed bekend. Bij het verder ontwikkelen van toerisme ziet D66 kansen om onze ligging aan het water en de historie van Doesburg als Hanze- en vestingstad met rijke verhalen over het verleden meer aandacht te geven. Initiatieven om daarvoor activiteiten te ontwikkelen kunnen rekenen op onze steun.

– Voor D66 vormen de ‘ZZP-ers’ een specifieke aandachtgroep in de gemeente. Hierbij denken we aan het stimuleren van een project als Ik Start Smart, goede contacten met organisaties die voorzieningen als kantoorruimte bieden, het stimuleren en onderhouden van netwerken.

– D66 is van mening dat de overheid geen bemoeienis hoort te hebben met de wijze waarop ondernemers hun bedrijf inrichten en leiden. Het is niet aan de gemeente om sluitingstijden van bedrijven en winkels voor te schrijven. Ondernemers bepalen zelf waanneer zij hun bedrijven openstellen. D66 is dus niet voor of tegen openstelling op zondag of culturele zondag: de belanghebbende partijen kunnen daar heel goed zelf afspraken over maken.

– D66 zal komende raadsperiode extra aandacht geven aan het verwerven van (Europese) subsidies voor projecten in de stad.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018