Steun ons en help Nederland vooruit

Aandachtspunten 2014-2018

Onze aandachtspunten voor 2014-2018 zijn:

  • Verplichte activiteiten voor mensen met een uitkering uit de Wet Werk en Bijstand (straks Participatiewet) worden bij voorkeur als onderdeel van het traject naar werk ingezet. We spreken daarbij niet van vrijwilligerswerk, maar van werkervaring.
  • Uitkeringsgerechtigden die (nog) niet in staat zijn een traject naar werk te volgen, worden gestimuleerd deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten. Zij worden niet gedwongen om vrijwilligerswerk te aanvaarden. D66 wil dat zij geïnformeerd worden over de mogelijkheid vrijstelling te vragen voor verplichte activiteiten. Zodra zij echter wel (weer) in staat zijn om aan het werk te gaan, dienen zij, zoals de wet dat voorschrijft, mee te werken aan alle activiteiten in dat traject.
  • Alle taken op het gebied van arbeidsbemiddeling en arbeidstrajecten worden onder verantwoordelijkheid van de gemeente uitgevoerd. De gemeente huurt daar deskundige re-integratiebedrijven voor in, die door hun eigen branches en beroepsverenigingen gecertificeerd zijn. De voorkeur gaat uit naar organisaties die de verschillende taken in het sociale domein in samenhang aanbieden en uitvoeren. De werkzoekende kan vanzelfsprekend zelf initiatief nemen in zijn traject. Maar ook in dat geval blijft de gemeente verantwoordelijk voor de kwaliteit van de ondersteuning.
  • De uitvoering van de Participatiewet in 2015 wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Het is niet op voorhand aan te nemen dat de uitvoering van de wet wordt opgedragen aan de huidige uitvoerder van de sociale werkvoorziening Presikhaafbedrijven. D66 vindt het belangrijk dat de uitvoering van de taken arbeidsintegratie en beschut werken, wordt opgedragen aan de daarvoor meest geschikte partij.
  • D66 vindt dat mensen die zijn aangewezen op dagbesteding, niet gedwongen kunnen worden hun dagbesteding af te nemen bij Presikhaaf en zeker niet gedwongen kunnen worden onbezoldigd taken uit te voeren waar anderen voor betaald worden. Omgekeerd kunnen inwoners van Doesburg die een arbeidscontract hebben met Presikhaaf bedrijven voor beschut werk, niet gedwongen ondergebracht worden in instellingen voor dagbesteding. Zij zouden daardoor arbeidsvaardigheden kunnen verliezen. Ook hier wil D66 een duidelijke scheiding tussen zorg (dagbesteding) en werktrajecten.
  • D66 is van mening dat het aanvragen van zorg en begeleiding via één loket mogelijk moet worden gemaakt. Indien noodzakelijk zal de bespreking van de aanvragen bij mensen thuis plaatsvinden. Aanvragers moeten goed geïnformeerd worden dat zij zich te allen tijde door derden kunnen laten bijstaan.
  • D66 is er voorstander van dat aanvragen bij het zorgloket in samenhang worden aangepakt: per gezin een plan waarin alle zorgvragen wordt ondergebracht. Een door de gemeente aangestelde regisseur bewaakt het proces en houdt contact met mogelijke andere actieve hulpverleners. D66 vindt dat de dagelijkse regie, zoveel als mogelijk, bij de aanvrager zelf moet blijven.
  • D66 hecht eraan dat aanvragen van scootmobielen zoveel mogelijk worden geclusterd. Zo staan in de Maartenshof en IJsselzicht scootmobielen weken en zelfs maanden ongebruikt. Daar zou een collectieve verstrekking op zijn plaats zijn. Daarnaast dient hergebruik van rollators en scootmobielen uitgangspunt moeten zijn.
  • D66 onderzoekt de oprichting van een fonds ter stimulering van het creëren van stageplaatsen/werkervaringsplekken voor Doesburgse jongeren. Ondernemers, die niet in staat zijn een stagevergoeding te bieden, maar wel een stageplaats beschikbaar hebben, kunnen een beroep doen op dit fonds. Ook kunnen zzp’ers samen een stageplek aanbieden en het fonds kan daarbij uitkomst bieden. Dit zou een win-win-win situatie kunnen opleveren: ondernemers krijgen een paar extra handen, jongeren verwerven een sterkere positie op de arbeidsmarkt, waardoor de kans dat zij een beroep moeten doen op een uitkering wordt verkleind.
  • D66 wil aandacht geven aan mantelzorgers die buiten Doesburg mantelzorg verlenen, zodat zij van dezelfde begeleiding gebruik kunnen maken als mantelzorgers die binnen Doesburg zorg verlenen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018