Steun ons en help Nederland vooruit

Aandachtspunten 2014-2018

Onze aandachtspunten voor 2014-2018 zijn:

  • D66 ondersteunt burgerinitiatieven om de openbare ruimte te verbeteren. De nieuwe ruimtelijke structuurvisie moet dan ook een breed draagvlak krijgen.
  • D66 bewaakt dat er in Doesburg energiezuinig wordt ge- en verbouwd en ziet erop toe dat alle subsidiemogelijkheden voor energiebesparing aan de burgers bekend worden gemaakt en benut.
  • D66 steunt de ontwikkeling van een “biobased economy”. Daarom wil D66 dat zo spoedig mogelijk in elk bouwproject een aandeel van 25% duurzame materialen wordt toegepast. Voorts dient zoveel mogelijk recycling van afvalstoffen te worden gerealiseerd.
  • D66 is voorstander van bouwen van woningen die geschikt zijn om mantelzorg voor familie doelmatig in te richten, de zogenaamde dubbelwoningen of plaatsing van tijdelijke woningen op het eigen terrein.
  • Het groepswonen voor ouderen moet waar mogelijk gefaciliteerd worden en er moet een betaalbaar woningaanbod voor jonge starters op de huurmarkt zijn.
  • D66 geeft extra aandacht aan de bewoners van de buitengebieden als zij voorzieningen nodig hebben om zo lang mogelijk in hun huidige woning te kunnen blijven wonen. De sociale structuur van het buitengebied zal van invloed zijn op toekenning van woningaanpassing.
  • D66 is voor verplaatsing van de milieustraat van de Koppelweg naar Den Helder. De ruimte aan de Koppelweg wordt benut voor woningbouw. De milieustraat bij Den Helder wordt gesitueerd in een ring van groen.
  • D66 constateert dat de gemeente nog altijd chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt bij onkruidbestrijding. We zijn van mening dat het voornamelijk dient te gebeuren met milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen.
  • D66 wil aanleg van glasvezel in de gehele gemeente.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018